Artlincos bæredygtighedstilgang:

Fra grønne ønsker til bæredygtig forretning

Bæredygtighed er et komplekst emne, hvor der ikke blot er en løsning på et problem. Med mange års erfaring med produktudvikling og bæredygtighed, omsætter vi ord og erfaring til konkrete handlinger gennem produkter og services, der bidrager positivt til den grønne omstilling.

80%
af produktets miljøbelastning stammer fra valg taget i designfasen.

Kilde: McAloone, T. & Bey, N., 2009

Artlincos arbejde med bæredygtighed er del af en omfattende strategi, der fokuserer på at integrere bæredygtighed og grøn omstilling i både produkt-, service- og procesdesign. Med flere års erfaring med produktudvikling og bæredygtighed, har vi udviklet en unik tilgang, der involverer interessenter på tværs af hele produktets livscyklus i beslutningsprocessen for at skabe produkter, der bidrager positivt til en grøn omstilling. Konkret starter denne proces med at erkende, at 80% af et produkts miljøpåvirkning bestemmes i designfasen, hvorved det er vigtigt at træffe de rigtige til- og fravalg i de tidlige faser af udviklingsprocessen.

“Bæredygtig udvikling imødekommer nutidens behov uden at bringe kommende generationers evne til at opfylde deres egne behov i fare”

Kilde: Brundtland-rapporten, 1987

Definitioner

Bæredygtighed

Som defineret i Brundtland-rapporten, refererer bæredygtighed til evnen til at opfylde nutidens behov uden at bringe kommende generationers evne til at opfylde deres egne behov i fare. Det indebærer at tage hensyn til økonomiske, miljømæssige og sociale faktorer for at sikre en afbalanceret udvikling, hvor det handler om at opnå en varig balance mellem menneskers behov, planetens sundhed og fremtidige generationers velbefindende.

Doing-less-bad

En strategi, der fokuserer på at reducere eller minimere de negative miljømæssige og sociale konsekvenser af et produkt eller en proces. I stedet for kun at sigte mod at skabe positive virkninger, lægger det vægt på at minimere skade ved at anvende metoder og teknologier, der er mindre skadelige eller har færre negative konsekvenser.

Levetidforlængelse

En strategi, der sigter mod at forlænge levetiden for produkter, ved at øge deres holdbarhed og anvendelighed. Dette kan gøres gennem design, der sikrer, at produkter kan repareres eller opgraderes, eller ved at tilbyde serviceaftaler, der sikrer, at produkterne vedligeholdes ordentligt.

Materiale genanvendelse

En strategi, der sigter mod at genanvende materialer fra produkter, der er nået til slutningen af deres levetid, så de kan anvendes igen i nye produkter. Dette kan mindske behovet for at udvinde nye råmaterialer og reducere affaldsmængder.

Reparation

En strategi, der sigter mod at reparere produkter i stedet for at erstatte dem, når de går i stykker. Dette kan mindske affaldsmængder og reducere omkostningerne ved at købe nye produkter.

Adskillelse af produkter

En strategi, der gør det muligt at adskille forskellige materialer og komponenter i produkter, så de kan genanvendes eller genanvendes på en mere effektiv måde. Dette kan øge mængden af genanvendelige materialer og reducere mængden af affald.

Miljøberegninger

En metode, også kaldet Livscyklusvurdering (Life Cycle Assessment), der bruges til at evaluere de miljømæssige konsekvenser af et produkt, en proces eller en service i hele deres livscyklus – fra råvareudvinding og produktion til brug, bortskaffelse og eventuel genanvendelse. Ved at vurdere de samlede miljømæssige påvirkninger kan LCA bidrage til at identificere muligheder for at forbedre produktets eller processens miljøpræstationer og træffe mere bæredygtige beslutninger.

Artlinco Innovation System

Selvom det at reducere negative påvirkninger fra produkter og processer er en vigtig del af bæredygtig produktudvikling, så er det ikke nok at fokusere udelukkende på at gøre mindre skade. ’Doing less bad’ er en tilgang, der sigter mod at reducere de negative miljøpåvirkninger fra eksisterende produkter og processer ved at minimere deres negative indvirkning på miljøet og samfundet bl.a. i form af at bruge genanvendte materialer, minimere produktionsspild, bruge lokale producenter og benytte lavpåvirknings transportløsninger. Men ”Doing less bad” er ikke altid godt nok hvis du vil gøre en stor forskel – real impact – for miljøet og samfundet. Her tages der højde for hele produktets livscyklus og overveje dets påvirkning på miljøet og samfundet i alle faser, fra udvinding af råvarer til produktion, distribution, brug og bortskaffelse eller recirkulering. Derudover kan vi også fokusere på at skabe produkter og tjenester, der er mere effektive, genanvendelige og reparerbare.

Vi har derfor integreret de grønne valg og tanker om cirkulær økonomi i vores innovations model, Artlinco Innovation System.   Systemet integrerer erfaringer og know-how omkring bæredygtige løsninger i hele produktudviklingsprocessen, fra indledende markedsundersøgelser, til konceptudviklingen og frem til affaldshåndtering og recirkulering, hvorved de rigtige beslutninger tages allerede i de tidlige faser – og derved sikre, at dine produkter og løsninger også er grønne.

Indsigt

Ikke alle produkter er ens, og det er derfor nødvendigt at se på dem individuelt. Vi har allerede i den indledende fase fokus på at opnå et solidt bæredygtigt beslutningsgrundlag, der ikke blot baseres på teknologi, kunder, markedet og konkurrenter, men ligeledes dannes på baggrund af love, regler og muligheder i henhold til bæredygtighedsprofilen for det enkelte produkt.

Selvom tilgangen til projekterne er forskellige, arbejder vi konkret med at undersøge hvilken bæredygtighedsstrategi der bedst passer til det enkelte projekt. Her ser vi bl.a. på:

  1. Målgruppens ønsker og behov, herunder deres holdninger til bæredygtighed, idet det også er vigtigt at identificere, hvordan produktet vil påvirke deres adfærd og om det vil bidrage positivt til deres bæredygtige valg.

  2. Identificering af bæredygtighedsproblemer, som produktet vil kunne løse, f.eks. mindske CO2-udledningen, reducere spild og affald eller fremme genanvendelse.

  3. Fastsættelse af specifikke mål og krav til produktet, som kan understøtte bæredygtighedsproblemerne, f.eks. reducere energiforbruget, øge genanvendeligheden eller forlænge levetiden.

  4. Undersøgelse og udvikling af nye teknologier og processer, som kan understøtte bæredygtighedsmålene, f.eks. implementering af nye materialer, redesign af produkter for at mindske spild eller øge levetiden.

  5. Etablere baseline til sammenligning af eksisterende produkter

Derudover kræver bæredygtig produktudvikling samarbejde og kommunikation på tværs af forskellige afdelinger, leverandører og interessenter. Det er vigtigt at involvere relevante interessenter i den indledende fase af produktudviklingen for at sikre, at deres behov og bekymringer er blevet hørt, og at samarbejde og kommunikation fortsætter gennem hele produktudviklingsprocessen.

Alt dette munder ud en konkrete og handlekraftige product brief, som er fundamentet for hele vores udvikling.  Det er vigtigt at overveje, hvordan man kan udvikle en bæredygtig forretningsmodel og økonomi, der sikrer, at produktet er rentabelt og kan konkurrere på markedet. Dette kan involvere at tænke på alternative måder at lave indtjening på produktet, hvor ’pay per use’ eller ’product as a service’ kunne være et alternativ.

Innovation

På baggrund af et konkret og fyldestgørende design brief omsætter vi markedsindsigter til konkrete og effektive løsninger, bestående af en gennemtænkt produktarkitektur, hvor der tages højde for fremstilling, produktion og montage. På denne måde sikre vi ikke blot at dine produkter kan bringes fra tegnebrættet til virkelighed, men ligeledes sikre at dette sker på en hensigtsmæssig og omkostningseffektiv måde.

Det er vigtigt at sikre at vi igennem hele udviklingsprocessen tager valg, som er i overensstemmelse med bæredygtighedsstrategien og strategien i øvrigt for det enkelte projekt, hvor der blandt andet kan tages hensyn til:

  1. Materialevalg: Det er vigtigt at vælge materialer, der er bæredygtige og har en minimal miljøpåvirkning. Det kan omfatte genanvendte materialer, biobaserede materialer eller materialer, der kan nedbrydes og recirkuleres.

  2. Produktionsprocesser: Produktionsprocesser skal også tages i betragtning for at sikre, at de er bæredygtige og har en minimal påvirkning på miljøet. Der skal tænkes over energiforbrug, udledning af skadelige stoffer og affaldsproduktion.

  3. Levetid: Konstruktionen af produktet skal sikre, at det er holdbart og kan bruges i lang tid. Det kan omfatte at vælge holdbare materialer, designe produktet til at modstå slid og skiftende vejrforhold, og at sikre at det nemt kan repareres.

  4. Produktets funktion: Produktet skal designes til at udføre sin primære funktion på en måde, der er bæredygtig. Det kan omfatte at vælge en energieffektiv tilgang, reducere spild, og at tænke over brug af ressourcer.

  5. Adskillelse af materialer: Endelig er det vigtigt at tænke på adskillelse af materialer, når produktet når enden af sin levetid. Det kan gøres ved at designe produktet til at være nemt adskilleligt i forskellige materialer og ved at sikre, at materialerne kan genanvendes eller recirkuleres på en bæredygtig måde.

Vi benytter os af designstrategier og metoder, som indledende miljøpåvirkning, fra råmaterialer og produktion til transport, brug og bortskaffelse, der kan hjælpe med at identificere potentielle områder for forbedring og informere om valg af materialer og produktionsmetoder. Dette har effekt på produktarkitekturen, hvor strategier såsom materiale genanvendelse, levetidsforlængelse, reparation og adskillelse vælges, hvilket er afgørende for vi kan forbruge og producere på en mere ansvarlig og bæredygtig måde.

Implementering

I den sidste fase omfatter vores arbejde alt fra detaljerede beregninger og konstruktion til omfattende tests, godkendelse og udarbejdelse af en effektiv markedsføringsplan og grafisk materiale. Dette ender ud med produktionsgrundlag, hvor der tages hensyn til bæredygtighed i alle aspekter af produktet, herunder:

 1. Produktion og distribution: Det er vigtigt at overveje, hvordan det enkelte produkt kan produceres og distribueres på en mere bæredygtigmåde måde, da produktions – og distributionsprocesserne kan have en væsentlig indvirkning på produktets miljømæssige fodaftryk. Dette kan inkludere at anvende lokale producenter, minimere transport og emballage samt reducere spild og affaldsmænger.

 2. Affald: Det er vigtigt at overveje, hvordan produktet skal håndteres efter endt levetid på en bæredygtig måde. Dette kræver en grundig og omhyggelig overvejelse af produktets design med det formål at fremme genanvendelse eller genbrug, eller at sikre en miljøvenlig nedbrydning, når det ikke længere er anvendeligt.

 3. Livscyklusvurdering: Det er afgørende at kommunikere produktets bæredygtighed på en klar og troværdig måde til forbrugerne. En grundig livscyklusvurdering (LCA) kan, og i visse brancher skal, udføres for at analysere produktets samlede miljøpåvirkning og sikre, at bæredygtighed tages i betragtning i alle produktets aspekter. Dette kan omfatte anvendelsen af miljøcertificeringer, der er anerkendt af forbrugerne, eller brugen af letforståelig og tilgængelig emballage, der forklarer produktets miljømæssige egenskaber og hvordan det bør bortskaffes korrekt.

De 17 verdensmål

Vi påtager os ansvaret i vores produktudvikling og har en stærk forpligtelse til at integrere de 17 verdensmål i vores arbejde. Vores primære målsætning er at bidrage aktivt til en mere bæredygtig fremtid ved at skabe produkter, der fremmer økonomisk vækst og jobskabelse, innovation, bæredygtig infrastruktur, ansvarligt forbrug og produktion, og bekæmpelse af klimaforandringer.

Vi er bevidste om, at hvert produkt er unikt, derfor tilpasser vi vores tilgang til produktudvikling, så den bedst muligt adresserer de specifikke verdensmål, der er relevante for hvert produkt og virksomhed. Hvilket f.eks. kan opnås gennem en skræddersyet handlingsplan, hvor vi fokuserer på at skabe anstændige jobmuligheder, implementere innovative løsninger, reducerer miljøpåvirkning og bidrage til klimabekæmpelse – naturligvis i samarbejde med vores kunder.

Så hvad betyder det for dig?

Mens bæredygtig udvikling og forretningsmodeller på nuværende tidspunkt ikke er et krav, så varer det ikke længe før denne omstilling ikke længere er et frivilligt valg, da det i nærmest fremtid bliver et krav. Den betydning, som digitalisering og grøn omstilling har for din virksomhed, kan ikke undervurderes. Digitalisering styrker din konkurrenceevne, optimerer ressourceforbruget og øger din evne til at tilpasse dig i det digitale forretningsmiljø. Samtidig reducerer grøn omstilling din miljøpåvirkning og imødekommer de stigende krav og forventninger fra dine kunder og interessenter.

Den grønne omstilling medfører udviklingen af forskellige forretningsmodeller, der sigter mod at integrere bæredygtighed i virksomhedernes aktiviteter og skabe økonomisk værdi samtidig med at adressere miljømæssige og sociale udfordringer. Mens der findes mange forskellige måder hvorpå en sådan forretningsmodel kan være afhængigt af din virksomhed f.eks er de mest gængse:

 1. Cirkulær økonomi: Denne forretningsmodel fokuserer på at minimere affald og ressourceforbrug ved at fremme genbrug, genanvendelse og forlængelse af produkters levetid. Virksomheder kan fokusere på at genindvinde og genbruge materialer, implementere produkt-tjeneste-systemer (f.eks. leasing eller udlejning) og etablere lukkede kredsløb for materialer og ressourcer.

 2. Delingsøkonomi: Denne model fremmer deling og udnyttelse af eksisterende ressourcer, hvilket reducerer behovet for overforbrug. Platforme, der muliggør deling af biler, boliger, værktøj eller andre genstande, gør det muligt for flere mennesker at få adgang til produkter og tjenester uden at skulle eje dem.

 3. Produktservice-system (PSS): I denne forretningsmodel fokuseres der på at levere løsninger og funktioner i stedet for at sælge selve produktet. Virksomheder kan tilbyde tjenester som reparation, vedligeholdelse, opgraderinger og genanvendelse af produkter. Dette skaber incitamentet til at designe produkter, der er holdbare og nemme at reparere.

Digitalisering spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling ved at muliggøre udviklingen af nye og innovative forretningsmodeller, der fremmer bæredygtighed på tværs af forskellige sektorer. Her er nogle måder, hvorpå digitalisering påvirker forretningsmodeller i den grønne omstilling:

 1. Delingsøkonomi: Digitale platforme har gjort det nemt for folk at dele ressourcer som biler, boliger og værktøj. Delingsøkonomien bidrager til at reducere overforbrug og spild ved at maksimere udnyttelsen af eksisterende ressourcer og reducere behovet for at producere nyt.

 2. Internet of Things (IoT): IoT-teknologier gør det muligt for virksomheder at indsamle data om energiforbrug, ressourceforbrug og miljøpåvirkning i realtid. Denne data bruges til at optimere processer, identificere ineffektivitet og træffe informerede beslutninger for at reducere miljømæssige belastninger.

 3. Big data og analytics: Mængden af tilgængelige data er steget betydeligt med digitaliseringen. Virksomheder kan bruge avanceret dataanalyse til at identificere mønstre, identificere ineffektive processer og træffe datadrevne beslutninger for at optimere ressourceforbrug og reducere miljømæssig påvirkning.

Disse er blot nogle eksempler på, hvordan digitalisering kan støtte og transformere forretningsmodeller i retning af bæredygtighed. Ved at udnytte digitale teknologier og innovationer kan virksomheder opnå både økonomiske fordele og miljømæssige gevinster i deres stræben efter grøn omstilling.

“Bæredygtighed er snart ikke længere frivillig, men et krav for alle virksomheder”

Bæredygtighed i praksis

Vores arbejde med bæredygtighed er ikke blot tomme ord. Læs mere om konkrete cases herunder:

Industi & Maskiner

Siana

Siana præsenterer sig som en banebrydende vedligeholdelse system, der fokuserer på bæredygtighed. Ved at kombinere avancerede vibrationsdata og kunstig intelligens muliggør Siana en omfattende overvågning af maskiners sundhedstilstand samt prædiktiv fejldiagnose. Dette innovative system leverer brugerne hurtig advarsel om potentielle fejl, hvilket resulterer i betydelige tids- og omkostningsbesparelser – da et uplanlagt service eller en nedbrudt maskine koster både tid, penge og tabte råvarer.

Siana’s funktionalitet inkluderer også avanceret temperaturovervågning og proaktiv forebyggelse af overophedning. Med en særlig dedikation til bæredygtighed og forudsigelig vedligeholdelse præsenterer Siana sig som det ideelle værktøj til at øge produktiviteten, reducere omkostninger og forbedre sikkerheden i produktionsmiljøer. Ved at implementere Siana kan virksomheder bevæge sig mod en mere effektiv og bæredygtig drift af deres maskineri.

Black Iron Horse design award winner 2020

Forbruger & Detail

Black Iron Horse

Black Iron Horse tilbyder en unik tilgang til ladcykler, hvor bæredygtighed og innovation går hånd-i-hånd. Konkret er ladcyklerne fra Black Iron Horse lavet i genanvendt dansk plast og lokale leverandører til fremstilling af stel og lad. Ved at skabe holdbare ladcykler, kan brugeren reducere behovet for udskiftning og dermed yderligere minimere affalds – og ressourceforbruget. Ladcyklerne reducerer derfor ikke blot CO2-udledningen, men formår også at støtte den lokale økonomi.

Gennem vores arbejde i dette projekt har vi nøje gennemtænkt alle designvalg, hvor lang levetid og holdbarhed har været i fokus. Mere specifikt har vi konkret arbejdet med strategier såsom ”doing less bad”, hvor vi bl.a. har arbejdet på at minimerer miljøpåvirkningen ved at bruge lokal produktion og at genanvende affald fra husholdninger i København. Dertil minimeres ressourcespildet i produktionen ved at anvende, hvad der vil normalt ville være spildmateriale og afskær, til funktionelle dele på cyklen som f.eks. sæderne.

Vil du vide mere om hvilke værktøjer
og metoder vi konkret bruger?
Tag kontakt til os.

Innovation er vores håndværk – med over 450 gennemførte projekter kan vi med ro i maven kalde os eksperter i strategisk innovation.

Lad os tage en kop kaffe sammen

Lad os sammen identificere jeres udfordringer

Lad os vise jer hvordan vi arbejder med strategisk innovation

Cases

Black Iron Horse design award winner 2020

Black Iron Horse

a man driving Tripl Electric cargo scooter

Tripl

SIANA

Skal vi kigge på dit næste projekt?


+45 70 20 80 36